Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Vattenväxter

Strandväxter
Flera havsstrandväxter finns runt viken, bland annat strandförgätmigej, spjutmålla, saltgräs, havssäv, blåsäv, salttåg och strandsvingel. Strandförgätmigej är sällsynt och tidigare rödlistad.

Vattenväxter
Av övervattensväxterna dominerar vass och säv. Dessa återfinns fr a kring vikens olika tillflöden och är viktiga för fiskreproduktionen. Edsvikens undervattensväxter har undersöktsåren 2006, 2014, samt 2020 se rapport.

Vid inventeringen 2020 undersöktes sex transekter (linjer från grunt till djupt vatten) och tolv makrofytarter hittades, vilket är ett medelbra resultat. Salthalten i Edsviken är låg och alla makrofytarter som hittades kan även påträffas i sötvatten. Inga rödlistade eller sällsynta arter påträffades. Den maximala djuputbredningen var 3,7 meter vilket är ungefär samma som 2014 och lite sämre än på motsvarande transekter vid inventeringen 2006, då det var 4,5 m. På badplatsen vid Skogsvik fanns ålnate och axslinga och de växte djupast under 2020.

Sammantaget visar inte resultaten på så stora skillnader i makrofytsamhället mellan de olika inventeringsåren. Antalet arter har ökat något, vilket är bra, men den maximala djuputbredningen har minskat, vilket är dåligt. Hårnating, som är en relativt salttålig art, verkar minska och kunde inte hittas 2020. Att den invasiva arten smal vattenpest har dykt upp är inte bra, men det var inte oväntat eftersom den blivit så vanlig i Stockholmsområdet. Tätheten av smal vattenpest i Edsviken är låg, men det bedöms ändå som mycket svårt att bekämpa den.

De vanligaste undervattensarterna är hornsärv, borstnateaxslinga och grönslickar.