Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Vattenväxter

Strandväxter
Flera havsstrandväxter finns runt viken, bland annat strandförgätmigej, spjutmålla, saltgräs, havssäv, blåsäv, salttåg och strandsvingel. Strandförgätmigej är sällsynt och tidigare rödlistad.

Vattenväxter
Av övervattensväxterna dominerar vass och säv. Dessa återfinns fr a kring vikens olika tillflöden och är viktiga för fiskreproduktionen. Edsvikens undervattensväxter undersöktes på tolv platser 2006 och sex platser 2014, se rapport. Artrikedomen visade sig vara relativt låg och mänsklig påverkan som bryggor, båttrafik och syrefattiga bottnar begränsar växtligheten. Det finns dock fina lokaler med värdefulla arter som kransalgen borststräfse, områden som även utgör potentiellt värdefulla lekområden för fisk.

De vanligaste undervattensarterna är borstnate, ålnate, axslinga, hornsärv, natingar och vattenpest.