Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Djurliv på land

Molluskfaunan (snäckor och sniglar) i två alkärr i avrinningsområdet är tämligen artrik med arter som är typiska både för kärr och olika skogsmiljöer. Mer ovanliga arter som påträffades är slamdammsnäckan och den tidigare rödlista skogsgrynsnäckan. Faunans sammansättning tyder på viss kulturpåverkan.

De flesta landlevande molluskerna (snäckor och sniglar) lever av förmultnande organiskt material och står för det första viktiga steget i nedbrytningen av markförna. Mollusker är bra indikatorer på om det skett miljöförändringar eftersom de sprids mycket långsamt och har speciella miljökrav. De är beroende av att deras omgivning är kalkrik, fuktig och ger bra skydd.