Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Fisk

Fiskfaunan består av ett 20-tal arter, enligt traktens fiskeklubbar. Den tidigare rödlistade fiskarten nissöga (Cobitis taenia) uppehåller sig under sommaren i den strandnära zonen utanför Igelbäckens mynning för att troligtvis senare på hösten vandra ut på djupare vatten. I Igelbäcken lever den tidigare rödlistade grönlingen (Barbatula barbatula). Igelbäcken är, tillsammans med två bäckar i Sörmland, Mellansveriges enda grönlinglokal. Strömmingen har förr om åren lekt i Edsviken på våren. Om så är fallet idag är ovisst. Vissa år sätts havsöring ut i Edsbergsbäcken vid Edsbergs slott.

Edsviken har provfiskats åren 2005, 2010, 2015 och nu senast 2021.

Provfisket 2021 genomfördes som ett standardiserat provfiske under perioden 2-6 augusti under totalt fyra nätnätter. Totalt provfiskades viken med 45 kustöversiktsnät. Temperatur och syrgashalt mättes utmed en fast profil varje morgon i samband att näten vittjades.

Syrgashalten noterades ligga nära noll vid ca 4-5 meters djup vid flertalet stationer och vid 38 nät noterades syrgasbrist i bottenvattnet. Detta avspeglades i fångsten då den avtog dramatiskt på djupare vatten och flera nät var helt utan fångst.

Totalt fångades 10 arter, vilket är tre färre än vid föregående fisket 2015. Arter som uteblev vid årets fångst jämfört med 2015 var björkna, sarv, skarpsill och öring. Tillkommen art var sik. Den totala fångsten uppgick till 2672 individer som tillsammans hade en totalvikt på 113,6 kilo.

Diversiteten (mätt som Shannons-Wieners index) bedömdes vara hög, precis som vid de två senaste provfiskena (2010, 2015), men var i år mycket närmare gränsen för måttlig status.

Baserat på de fyra tillfällen då provfiske utförts (2005, 2010, 2015, 2021) noteras att den tidigare negativa trenden för mört har i år vänt och både antal och biomassa är större än vid förra provfisket 2015. I årets fiske dominerade mört avseende antal individer. Braxen utgör en större andel i årets fångst jämfört med tidigare provfisken. Den tidigare positiva utvecklingen för abborre tycks ha vänt och i årets fångst ligger både antalet fiskar och biomassa lägre än vid något tidigare fiske. Abborre dominerar, liksom tidigare år avseende biomassa. Fångsten består främst av små fiskar i åldersklassen 1-2+, vilket indikerar att Edsviken är en viktig lek- och uppväxtlokal för arten. Även en hel del grova abborrar fångades vilket även indikerar att Edsviken utgör en bra födosökslokal. Gösen ligger på rekordlåga nivåer vid årets fiske och det var endast vuxna individer i fångsten, vilket indikerar att det inte förekommer föryngring av arten i Edsviken.