Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Fisk

Fiskfaunan består av ett 20-tal arter, enligt traktens fiskeklubbar. Den tidigare rödlistade fiskarten nissöga (Cobitis taenia) uppehåller sig under sommaren i den strandnära zonen utanför Igelbäckens mynning för att troligtvis senare på hösten vandra ut på djupare vatten. I Igelbäcken lever den tidigare rödlistade grönlingen (Barbatula barbatula). Igelbäcken är, tillsammans med två bäckar i Sörmland, Mellansveriges enda grönlinglokal. Strömmingen har förr om åren lekt i Edsviken på våren. Om så är fallet idag är ovisst. Varje år sätts havsöring ut i Edsbergsbäcken vid Edsbergs slott.

Edsviken provfiskades 2005 och 2010 varvid 11 olika arter fångades. 2015 fångades 13 arter vid provfisket.Tillkomna arter är öring och strömming. Abborre och mört dominerade fångsten vid alla tre tillfällen.

Vid provfisket 2015 låg syrgashalten nära noll vid ca sex meters djup vilket till viss delavspeglades i fångsten, då fångsten avtog dramatiskt på djupare vatten.  Den totala fångsten uppgick till 2827 individer som tillsammans hade en totalvikt på 167,3 kilo. Diversiteten (mätt som Shannons-Wieners index) bedömdes vara hög, liksom vid föregående provfiske år 2010. Abborre dominerade dock både numerärt och med avseende på biomassa. Abborrbeståndet dominerades av små fiskar i åldersklassen 1-2+, vilket indikerar att Edsviken är en viktig lek- och uppväxtlokal för arten. Även en hel del grova abborrar fångades vilket även indikerar att Edsviken utgör en bra födosökslokal. I och med detta provfiske erhölls en överblick av fiskfaunans variation över tid i Edsviken. Baserat på de tre tillfällen då provfiske skett (2005, 2010 och 2015) noteras en negativ trend för mört över åren. Abborre och gös uppvisar motsatta trender sinsemellan där gös hade sin största biomassa och högsta individantal i fångsten år 2010, året då abborre var fåtaligare i fångsten än övriga år.