Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Djurliv i vattendragen

Djurlivet på bottnarna i fem av de vattendrag som rinner ut i Edsviken undersöktes 2004. Bergendalsbäcken och Noraträskån visade sig innehålla flera för stockholmstrakten ovanliga eller sällsynta arter.

Inga rödlistade arter hittades dock och artsammansättningen är präglad av djur som brukar förekomma i syrefattiga, stillastående vatten. Dessa arter är tåliga och klarar organisk belastning, dvs ämnen som vid nedbrytningen förbrukar syre och bidrar till syrefattiga miljöer, bra. Totalt hittades 69 arter/taxa varav de vanligast förekommande är bäckmärlkräftor och gråsuggor.