Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Om Edsviken Vattensamverkan

Edsviken Vattensamverkan arbetar för att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken samt för att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv. I samarbetet ingår kommunerna Sollentuna, Danderyd, Solna, Järfälla, Sundbyberg och Stockholm.


Samarbetets arbetssätt stämmer väl överens med intentionerna i den svenska vattenförvaltningen som bygger på EU:s ramdirektiv för vatten. År 2005 formaliserades det redan påbörjade samarbetet mellan kommunerna inom avrinningsområdet genom ett avtal. En arbetsgrupp bildades med tjänstemän från respektive kommun, representanter från länsstyrelsen i Stockholm och Naturhistoriska riksmuseet. 2009 tillsattes även en politisk ledningsgrupp. Samverkan har sedan förlängts i tre- och fyraårsperioder, nu senast i en fyraårsperiod (2021-2024). Naturhistoriska riksmuseet har numera frånsagt sig sin medverkan.


Arbetet innebär bland annat att bygga upp en gemensam kunskapsbas kring Edsvikens värden och åtgärdsbehov. Arbetet har resulterat i en verksamhetsplan som revideras årligen samt framtagande av åtgärdsförslag. Dagvatten med sitt innehåll av näringsämnen och olika föroreningar har stor påverkan på Edsviken. Rening av dagvatten från bebyggelsen inom avrinningsområdet är därför den mest prioriterade åtgärden tillsammans med en rad biotophöjande åtgärder.