Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Välkommen

till kunskapsstigen runt Edsviken

Edsviken vattensamverkan består av tjänstemän och politiker från de sex kommuner som finns inom Edsvikens tillrinningsområde. Vi arbetar tillsammans för att hitta effektiva sätt att förbättra vattenmiljön i Edsviken.

Edsviken är en Östersjövik med bräckt saltvatten. Organismerna som lever här är främst sötvattenlevande arter men havsvattenlevande arter noteras också.

Mänsklig aktivitet runt Edsviken har satt sina spår och viken är idag både mycket övergödd och starkt påverkad av olika miljögifter. Kommunerna arbetar strategiskt för att minska den negativa påverkan från samhället. Men, för att komma hela vägen fram behöver vi även ditt stöd. Det var ur denna slutsats som idén med en kunskapsstig föddes.

Syftet med kunskapsstigen är att öka kunskapen om Edsviken och skapa förståelse för olika behov och problem som havsviken har. Vi ger även förslag på hur du som medborgare kan hjälpa till i arbetet med att förbättra förutsättningarna för Edsviken.

Totalt finns 14 skyltar placerade runt Edsviken. Skyltarna står i anslutning till något exempel vi berättar om. Nedan finns en förenklad karta med placering av samtliga skyltar. Vissa skyltar delar delvis innehåll med varandra. Här följer aktuella teman i respektive område:

Danderyds kommun: skylt 1 Fritidsbåtar, skylt 2 Dagvatten, skylt 3 Fisklek, skylt 4 Fisk, skylt 5 Strandzonen.

Sollentuna kommun norr: skylt 6 Badplatser, skylt 7 Dagvatten, skylt 8 Fisk.

Sollentuna kommun söder: skylt 9 Fritidsbåtar, skylt 10 Badplatser, skylt 11 Bäver, skylt 12 Dagvatten, skylt 13 Strandzonen.

Solna stad: skylt 14 Igelbäcken.

Samtliga skyltar nås bäst till fots, cykel eller liknande. Vi hoppas att du får en lärorik, rolig och inspirerande promenad eller cykeltur runt Edsviken!