Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Bottenlevande djur

Många av de djurarter som finns i sjöar och vattendrag lever i och på bottnarna. De är viktig föda för fisk och sköter mycket av nedbrytningen av växter och andra djur.
Olika arter är olika känsliga för miljögifter och annan påverkan. Genom att undersöka bottenfaunan kan man bedöma förhållandena i sjön eller vattendraget med avseende på t.ex. näringsinnehåll, syresättning, surhet och olika föroreningar.

Djurlivet på bottnarna i Edsviken domineras av sötvattenarter men har även inslag av marina arter. En undersökning av utförd 2005 visar att Edsviken hyser en någorlunda artrik och livskraftig bottenfauna ned till åtminstone 5 m djup. Djurlivet är dock påverkat av mänskliga aktiviteter i Edsvikens närområde.

En rad snäckarter har påträffats i Edsviken; den mindre vanliga stora kamgälsnäckan (Valvata piscinalis), nyzeeländsk tusensnäcka (Potamopyrgus antipodarum), stor snytessnäcka (Bithynia tentaculata), oval dammsnäcka (Radix balthica, syn. R. ovata, R. peregra), allmän skivsnäcka (Planorbis planorbis) och remskivsnäcka (Bathyomphalus contortus).
I tillflödet Igelbäcken finns flera rödlistade arter; nattsländorna Leptocerus tineiformis och kuvertbyggarslända (Tricholeiochiton fagesi) samt stor blåssnäcka (Aplexa hypnorum). I bäcken finns också den i Stockholmstrakten mindre vanliga flat kamgälsnäcka (Valvata cristata).