Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Bottenlevande djur

Många av de djurarter som finns i sjöar och vattendrag lever i och på bottnarna. De är viktig föda för fisk och sköter mycket av nedbrytningen av växter och andra djur.
Olika arter är olika känsliga för miljögifter och annan påverkan. Genom att undersöka bottenfaunan kan man bedöma förhållandena i sjön eller vattendraget med avseende på t.ex. näringsinnehåll, syresättning, surhet och olika föroreningar.

Djurlivet på bottnarna i Edsviken har undersökts åren 2005, 2010, 2013, 2016 och 2022.

Under 2022 (för rapport klicka här) provtogs och analyserades bottenlevande djur vid totalt 10 provpunkter i Edsviken (fem djupa och fem grundare lokaler). I tre av de fem djupare provtagningspunkterna påträffades inte en enda individ. På grundare bottnar var resultat något bättre och ett par känsligare arter observerades. Statusen för bottenlevande djur i Edsviken 2022 bedöms vara dålig. Vid flertalet utav provtagningspunkterna noterades svavelvätedoft, vilket är vanligt förekommande i Edsviken, och indikerar dåliga syreförhållanden vid botten. Detta kan vara en sannolik orsak till det begränsade antalet funna arter och individer vid Edsvikens botten. Bottenfaunan domineras av sötvattenarter men har även inslag av marina arter.