Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Om Edsviken Vattensamverkan

Samarbetet organiseras enligt följande:

Arbetet i Edsvikens Vattensamverkan är fastslaget för de kommande fyra åren (2021-2024).

Samverkan mellan kommunerna är formaliserat genom politiskt beslut som godkänner samarbetsformen enligt samarbetsavtal och beskrivning av samverkan.

Den politiska styrgruppen leder arbetet i Edsviken Vattensamverkan. En ledamot med ersättare från respektive kommun utses för perioden.

Det löpande arbetet organiseras med en arbetsgrupp med en eller flera tjänstemän från respektive kommun. Arbetsgruppens uppdrag är att bedriva miljökontroll enligt ett gemensamt antaget program och att ta fram måldokument och åtgärdsförslag för vattenvården inom avrinningsområdet. Arbetet ska utgå från vattendirektivet och kunna utgöra ett stöd för den övergripande vattenförvaltningen i vattendistriktet norra Östersjön.

Sollentuna kommun har för Edsviken Vattensamverkans räkning ansvaret för samordning, ekonomihantering samt information.

Återrapportering om samarbetets fortskridande, måluppfyllelse och ekonomi sker årsvis till den politiska styrgruppen vilken ansvarar för att återrapportera till respektive kommun.

Länsstyrelsen ingår i samarbetet som adjungerad med sitt ansvar för regional samordning och som länk till vattenförvaltningen i distriktet norra Östersjön.