Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Bergendalsbäcken

Bergendalsbäcken sträcker sig mellan Rösjön och Edsviken. Rösjön avvattnas idag främst norrut till Mälaren, men troligen är Bergendalsbäcken Rösjöns naturliga utflöde. En kulvert strax efter sjöns utlopp begränsar dock flödet i bäcken och storleken på den egentliga tillrinningen till Edsviken är oklar. Bäcken för med sig vatten främst från bostadsbebyggelse söder om Rösjön.

Flera för stockholmstrakten ovanliga eller tämligen sällsynta bottenfaunaarter finns i bäcken. Vattendraget rinner genom ett alkärr vars snigel- och snäckfauna undersöktes 2004.