Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Påverkan

Edsviken är övergödd och hårt belastad av dagvattenavrinning från kommunerna inom avrinningsområdet. Tidigare okontrollerad avloppshantering har också satt sina spår. I kombination med dålig vattenomsättning leder detta till syrebrist och begränsade villkor för växt- och djurliv.

Dålig omblandning i kombination med hög belastning av näringsämnen bidrar till att syrgashalterna under större delen av året är mycket låga. Syrgashalterna minskar avservärt under det temperatursprångskikt som bildas på ca 6 m djup vilket för att växter och djur är begränsade till zonen ovanför språngskiktet.

Bottnarna är märkbart påverkade av de dåliga syrgasförhållandena. Generellt sträcker sig vattenväxtligheten endast till cirka 3 meters djup. Mjukbottnarna består på flera lokaler av ett mörkt mycket lätt sediment. Sedimenten, som är lösa och flyktiga, är även lätta att virvla upp. Delar av Edsvikens botten, särskilt de inre delarna av viken, är delvis täckta av bakteriefläckar vilket tyder på att syret är förbrukat i bottenskiktet.

Fiskdöd har inträffat i vikens innersta del ett flertal gånger.

För att öka förutsättningarna för växter och djur i Edsviken måste belastningarna av olika föroreningar, framförallt näringsämnen, från land minska. Dagvatten, regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor såsom vägar och parkeringsytor, står för en stor del av denna belastning. Kommunerna i Edsvikens avrinningsområde arbetar därför aktivt med att rena sitt dagvatten innan det rinner ut i Edsviken.